Obchodní podmínky

UVEDENÉ obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Prodávající:

Laura Hradilová , IČ: 03124797 , v internetovém obchodě https://www.lalah.cz

 

 

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ,VYMEZENÍ POJMŮ 

1.Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím o internetového obchodu : https://www.lalah.cz

2 .Kupující učiněním objednávky akceptuje zde uvedené obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

 

3. Kupní smlouva je uzavřená dodáním objednaného zboží.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů. 

4. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

5. Potvrzením objednávky stvrzuje spotřebitel souhlas s obchodními podmínkami.

 

 

 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

1. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu https://www.lalah.cz .

Potvrzení objednávky provede ručně prodejce po překontrolování objednávky,respektive dostupnosti objednaných položek a po případn úpravě výše poštovnho dle hodnoty nebo dohody obou stran.

 Nakupující je o potvrzení informován Fler poštou. 

2.  Nakupující má právo od návrhu kupní smlouvy odstoupit do 24 hodin od odeslání objednávky. Její stornování provede pomocí vnitřní pošty (zprávy pod objednávkou ).

 

3. Prodávající se zavazuje dodat zboží bez závad, označené  textilní etiketou  , daňový doklad (faktura ) je k dispozici v elektronické formě přímo v objednávce.Na požádání dodám v tištěné formě.

 3. DODACÍ LHŮTA

1.Dodání zboží,které je k dispozici IHNED expeduji  do 3 pracovních dnů po přijetí platby( termín dodání najdete vždy u konkrtního zboží v pavm horním rožku přímo pod cenou zboží. Datum oeslání pak přímo v objednávce.

2.Zboží s dostupností 5 dnů,týden aj. -po přijetí platby se teprve začíná šít,případně doobjednávat materiál, lhůta je tedy opět počítána od přijetí platby  ,víkendy se do této lhůty nepočítají!

3.Pokud zboží  potřebujete dřív, než je uvedeno v termínu dodání, prosím,před objednáním mě nejprve informujte-ráda vyhovím dle možností, které jako maminka tří malých dětí mám.

4. CENA A PLATBA ZBOŽÍ

1. Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání.V případě chybnho popisu zboží si prodávající vyhrazuje právo informovat spotřebitele o nastalé změně v návrhu kupní smlouvy. Jestliže nebude spotřebitel s navrženou změnou souhlasit, má právo od návrhu kupní smlouvy do 24h odstoupit bez sankcí.5. CENA DOPRAVNÉHO

1.Kupní cenu lze uhradit pouze předem na bankovní účet prodávajícího

2.O platebních údajích je kupující informován elektronicky. Po odeslání objednávky má kupující povinnost učinit platbu bankovním převodem do 3 pracovních dnůPři nesplnění této povinnosti je prodejcem objednávka automaticky zrušena (stornována). O této skutečnosti je zákazník informován vnitřní poštou.

3. O průběhu vyřizování objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou.

4. Prodávající informuje kupujícího o předání zboží změnou stavu objednávky na „odesláno" .

5. Kupující je povinen zboží od přepravce převzít a zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad neprodleně kontaktovat přepravce.

6. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky zboží (v důsledku zavinění přepravní společností(především před Vánocemi).Myslete,prosím,i na toto a zboží objednávejte s dostatečným předstihem.

7.Při dodání zboží bude kupujícímu účtováno dopravné dle velikosti a hodnoty objednávky ( o případném snížení/navýšení ceny poštovného je kupující informován vnitřní poštou při přijetí objednávky) následovně:

 

ZÁSILKOVNA (na pobočku) -85,-

 CENA POŠTOVNÉHO ZAHRNUJE TAKÉ BALNÉ.

8. Na Slovensko:

Poštovné vám zkalkuluji  na základě hmotnosti a ceny vaší objednávky dle ceníkuZÁSILKOVNY.

 

6. ZÁRUKA

1. Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Běžné drobné opravy (vypadnutí patentku) prodávající opraví kdykoliv i po záruční lhůtě  (doprava na náklady kupujícího ).

3. Záruka se vztahuje na výrobní vady.


4. Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady výrobku. Pokud to není možné, je kupující oprávněn žádat:

-přiměřenou slevu z ceny výrobku.

- výměnu za nové zboží

-odstoupit od kupní smlouvy 

5. Vzhledem k charakteru zboží (osobní hygienické pomůcky )lze právo na výměnu nebo odstoupení od kupní smlouvy uplatnit pouze u nepoužitého výrobku.

V případě neoprávněné reklamace, má prodávající nárok naúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační řízení.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením zákona § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, který upravuje způsob a podmínky.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3.Záruční doba   24 měsíců od převzetí neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu II.JAKOST , pro kterou byla nižší cena ujednána a vada byla popsána u produktu.


4. Podmínky pro uznání nároků práva z vadného plnění:

- výrobek byl používán v souladu s textilní etiketou výrobku
- vada byla oznámena neprodleně po zjištění

5. Prodávající  rozhodne o reklamaci ihned,pokud nejde o případ,kde je nutné posouzení odborníka.

6.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Reklamace bude vyřízena do 30-ti dnů . Snažím se vše řešit v co nejkratším termínu.


7. pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající záručním podmínkám, nebude reklamace uznána a kupující je povinen prodávajícímu uhradit případné vzniklé náklady s tímto řízením.

 Postup reklamace

Zákazník nejdříve vyrozumí prodávajícího a to nejlépe zprávou přímo pod objednávkou (popište vadu výrobku ,přiložte foto ..).

Po předchozí domluvě zašle kupující  zboží na adresu prodávajícího uvedenou v objednávce, PŘIPOJÍ PODACÍ ČÍSLO ZÁSILKY.

Zboží zasílejte dopručeným psaním , cennější zboží v hodnotě 880 ,- a výše je nutné zaslat pojištěno odpovídajícím způsobem bez zbytečného protahování situace.

Náklady za zaslání zboží zpět hradí kupující. 

ZBOŽÍ K REKLAMACI PŘIJÍMÁM POUZE ČISTÉ ,VYPRANÉ ,BEZ ZÁPACHU ,ZNEČIŠTĚNÍ A OCHLUPENÍ.

V opačném případě bude zasláno zpět odesílateli bez předchozího upozornění !

 


5 . Práva z vadného plnění nelze uplatnit při :
-  běžném opotřebení výrobku
-  nesprávném použití výrobku a poškození výrobku zaviněné nesprávnou údržbou - tedy v rozporu s texilní etiketou na které je uvedeno materiálové složení a údržba výrobku.


Prodávající nenese zodpovědnost za poškození zboží během přepravy.

 

 

 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 1.  Při zakoupení zboží v obchodu prodejce LalaH má kupující právo vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů od jeho převzetí.

 

  2. K odstoupení od smlouvy dochází v okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno „Oznámení od odstoupení od smlouvy“ (formlulář viz níže) emailovou poštou, nebo po předchozí domluvě písemně přímo v balíčku zaslaném zpět prodejci. 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Oznamuji , že odstupuji od smlouvy o nákupu  zboží: …............................

Datum objednání zboží..........................

Datum obdržení zboží ….......................

Jméno a příjmení kupujícího: …................................

Adresa kupujícího: ….........................

Datum: ….................................

3.  Vrácené zboží musí být nepoužité !

4. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odstavce 7 Občanského zákoníku, má prodávající právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 

5. Prodávající vrátí uhrazenou částku kupujícímu dle podmínek uvedených výše nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy na číslo účtu, které kupující uvede prodávajícímu.

6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: //www.coi.cz

7.  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží vyrobeného na zakázku , kdy objednávám materiál a šiji až v případě zájmu kupujícího dle zadaných kritérií nebo provádím úpravy na přání zákazníka  .V případě nespokojenosti se zbožím lze pouze reklamovat (viz odstavec 7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ).

 

9. Zásady ochrany osobních údajů

 25.5. 2018 VSTUPUJE V PLATNOST Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR ) , ukládá osobám zpracovávajícím osobní údaje (správce a zpracovatel) přijmout vhodná technická a organizační opatření proti rizikům.

 1. Zpracovatelem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Laura Hradilová ,IČ: 03124797(dále jen: „prodejce “).

 

Prodávající  je dle zákona 101/2000 Sb. § 16 registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2. Prohlašuji,že jsem nejmenovala  pověřence pro ochranu osobních údajů.

4.Vaše osobní údaje ( Identifikační a kontaktní údaje) jsou zpracovávány pouze pro účely nezbytné pro plnění kupní smlouvy.

5. Účelem  zpracování osobních údajů je VYŘÍZENÍ objednávky a plnění  povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi nakupujícím a prodávajícím  .

7. Z mé strany  nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

8. Osobní údaje uchovávám  po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodejcem po  dobu minimálně  10 let od ukončení kupní smlouvy ,tak,jak ukládá zákon.Po uplynutí této doby budou údaje vymazány ,v papírové podobě spáleny.

9. Příjemci osobních údajů jsou pouze přepravci  podílející se na dodání zboží (Česká pošta ).

10. Prohlašuji,že  zpracovávám  data výhradně v Evropské unii ,která zajišťuje odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise a nemám zájem  předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

 

 

 11. V souvislosti s ochranou osobních údajů máte také svá práva. 

 

 • právo na  přístup ke svým osobním údajům 
 • -,-  opravu osobních údajů 
 • -,-  výmaz osobních údajů 
 • -,- omezení zpracování 
 • -,- přenositelnost údajů 
 • -,- vznést námitku proti zpracování 
 • ,-, odvolat souhlas se zpracováním  elektronicky vnitřní poštou fler.
 • ,-, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě,  že bylo porušeno ochrana osobních údajů

 

12. Prohlašuji, že jsem jako prodejce přijala  veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů ,technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zaheslování počítače' ,antivirové programy a  že k osobním údajům mám přístup pouze já.

 

13. Odesláním objednávky mi  potvrzujete, že jste seznámen podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

14.  Prohlašuje , že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, že zachovávám mlčenlivost a budou použity pouze pro interní potřebu ( tedy k zpracování , odeslání a k  přepravě objednávky  ), nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě , jinak zneužity a využívány pro zasílání obchodních sdělení .

 

15. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo ( dále jen ,,osobní údaje ) a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy .

16. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a  byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.